دسته‌های محصولات

ریموت کوادکوپتر S99pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر A8pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر s91a

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر s70

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر S60

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۷۴۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۰/۰۰۰ تومان است.

ریموت و برد کوادکوپتر E58

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر syma x5c1

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۰/۰۰۰ تومان است.

برد کوادکوپتر S97

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر kk3 pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۰/۰۰۰ تومان است.

ریموت و برد کوادکوپتر K3 & E99 pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر F189 Pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۰/۰۰۰ تومان است.

ریموت کنترل کوادکوپتر سایما X30

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۰/۰۰۰ تومان است.